كاهو بخوريد، چرا كه خواب‏ آور است و غذا را هضم مى‏ كند.
شلغم بخور، زيرا هيچ كس نيست كه در او رگى از جذام نباشد، و شلغم اين رگ را مى‏ سوزاند.
سير بخورید و با آن مداوا كنيد، كه هفتاد بيمارى را شفا مى دهد.
انجير بوى بد دهان را برطرف، استخوانها را محكم، رويش مو را زياد، بيمارى را برطرف مى كند و با وجود آن احتياجى به دارو نيست.
خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى ‏كند.

نام

نام خانوادگي

محمدحسن

شریعتی

کبری

کامیابی همدانی

رضا

البرزی دعوتی

تقی

شادکام

حسین

عابدیان

یوسف

احمدی

ابواقاسم

قلی خانی

قربانعلی

عزیزی سعید

محمد

کرباسی

حسین

خدالو

سید هادی

وفا

عیسی

شرفی ضمیر

یداله

حیدری مراد

محسن

چهاردولی

حسن

الوندی شکیب

حاجعلی

شمس

شعبان

میدانچی

محمد

روحی نیا

محمدتقی

اسکندر نسب

محمد

فامیل متقی

قربانعلی

ترکمان

قاسم

گل محمدی

محمد

عبداله زاده

حمید

هاشمی نیا

ناصر

باغیان

رضا

رضائی پور

باقر

رفیعی هنر

محمد

احمدی

بهرام

چراغی اوریاد

جواد

یادگاری

محمد امید

موتاب همدانی

بهرام

پیشه ور حسابی

محسن

سلیمانیان

حمید رضا

زارعی

گلشنعلی

بابایی پور

محمد هادی

وکیلی پاینده

ابراهیم

نوروزی

کاظم

نقی پور

جعفر

منوچهری

محمد حسین

سعیدی اروند

سیف اله

زارعی

علی

ویسی

دوستمراد

رضایی

عبداالعلی

پیله گینی

احمد

عاشورلو

ناصر

شهبازی

حجت اله

گیتی جمال

ابراهیم

بیات خیرآبادی

ناصر

غضنفری

علی

شکری

اکبر

شکری

حسین

راهپیما

حمید

عبداله زاده موئجینی

عسگر

زارعی

یاور

حکمی

حسین

شعبانلو

عیسی

رضائی عامل

حسین

طالبی

پروانه

یداللهی

حسین

جوربندیان

رضا

عروجی

احمد

کوکبی هوشیار

علیرضا

احمدی

اسماعیل

نقی زاده نیا

غفور

غفوری

رضا

صداقت فرید

حیدر

یوسفی

محمد

نقی زاده نیا

علی

یوسفی

شعبان

کاظمی

حسن

فرازی

احمد

مظاهری

محمود

حقیقت خواه

مهدی

نظرپور

محمد

نوروزی

سعید

شریفی

ابراهیم

سبزابادی بزچلویی

اصغر

امینی

محمد رضا

پیله ور

قربان

نامور

جمشید

زارعی

علیرضا

قاسمی

علی

کهریزی

معصومه

جمشیدی

قاسم

شکری

محمداسماعیل

محمدی نیک پیمان

امیر حسین

هاشمی نیا

مسعود

سموات

محمد

نیکو مرام

حمید

وزیری مطلوب

اکبر

طاهری

حسین

بشیری

جلیل

محمدی

علی

زند

هادی

رستمی

رضا

زارعی

گلابتون

فارسی

رمضان

وکیلیان پور

نقی

اهنگران

فاطمه

رستمی

اکبر

فتحی

شمسعلی

بیات

امیر

شریفیان

جلال

سمواتی

عبدالحسین

گوهری انصاف

عباس

پاشایی

اسکندر

خضریان

مجید

قره باغی

ابراهیم

حجازی فر

فرزاد

کرمی

میثم

مطهری

سید معصومه

حسینی

علی اکبر

لطفی

مهدی

زارعی

غلامعلی

حرف بل

حسن

رضایی خوشجو

سید سعید

موثق همدانی

علیرضا

خسروبیگی بزچلویی

قاسم

سهل البیع

حامد

پیله ور

مولود

مهدوی زاده

نقره خانم

شهبازی

حسن

حیرت

علیرضا

جانیان

ذبیح اله

هاشمی نیا

محمد

ترکمانی

سهراب

چراغی

بهزاد

کشوادی

تقی

معارفیان

جواد

نظری

محمد

مرتضایی جلال

غلامرضا

شمسی یکتا

مهدی

مهربان

حسن

رشیدی مهرو

علی اصغر

اسکندری یمین

حسین

اردلانی نوین فر

ناصر

مشهدی

محمد

برونوش

محمد باقر

بصیری وارسته

عزت اله

نادری

اسماعیل

روحی

ابراهیم

محمدی اعتباری

صادق

زارعی

حسین

رضایی خوشجو

جواد

میرزایی گلبار

سید رضا

عاشوری

عبداله

حقی

سعید

بیات خمجینی

هادی

رضائی

بهزاد

یگانه فرد

میرزا

بختیاری

رضا

خسروبیگی

عبداله

عیوضی

ترابعلی

شیری

جواد

امیری

کمال

زادفر

محمد

هاتفی شجاع

اصغر

اکبریان

مرتضی

ستوده

یداله

زارعی فرجا

حامی

ولی پور

ابراهیم

صفدری

مرتضی

مجیدی

وحید

مشفق پور

ید اله

سعادت اکبری

مهدی

آزادبخت

یارمحمدحسین

قربانی بهادر

احمد

آجودانیان

سعید

رضایی

سهیلا

غلامی

جواد

باب الحوائجی

برات علی

خاوری

احمد

شکری

اسداله

اسدی

مجید

رجبی

محمد

منوچهریان

بیرامعلی

خدایی

محمدرضا

دبیری

محمد

صفا

مصطفی

یوسفی پرویز

حسن

چهارده چیلکی

روشن

سعادتی امجد

نایب

وکیلی

داود

جانی

مریم

خسروی کرد فرد

ایرج

حیدری

محمد

طاهری

جلال

ظهیری

محمدحسن

صاحبی یوسف پور

حامد

زندی

علی

رضائی

بهزاد

شکری

عبداله

حیدری

رحیم

محمدی

سعید

لطفی

مهدی

قپانداریان

محمد حسین

خدایاری الهی

علیرضا

وفایی شکیب

شیرخان

خدایاری الهی

فرشاد

بیات

علیرضا

میرزائی

ابوالحسن

سبز

مراد

رضایی

اسداله

کهوند

صغری

صادقی

پیام

عبادی

یونس

امیدی

امیر

خلیل جوار

حسین

فتحی

مصطفی

نادری فرجاد

سید صادق

سلیمان نیا

رضا

رستمی

حمید

رضائی خوش جو

منیره

منوچهریان

میرزا علی

بوجاریان

حسن

زارعی فطرتی

مصطفی

متینی فرد

حمداله

ابوطالبی

محراب

سعیدی پیام

سعید

خلیلی احمر

محمد مهدی

عاشقلو

محمد

رضائی

صفر

اقلیمی

ناصر

آئینی

اعظم

سلامتی

اسماعیل

گماریان

احسان

بیات

حسن

افتخاری رنجبر

سید ناصر

اکبری

رضا

بهمنی

محمدحسين

وفائي كيا

منصور

آخوندی

 

 

 

 

 

توسعه توسط: طراحی سایت پراش