كاهو بخوريد، چرا كه خواب‏ آور است و غذا را هضم مى‏ كند.
شلغم بخور، زيرا هيچ كس نيست كه در او رگى از جذام نباشد، و شلغم اين رگ را مى‏ سوزاند.
سير بخورید و با آن مداوا كنيد، كه هفتاد بيمارى را شفا مى دهد.
انجير بوى بد دهان را برطرف، استخوانها را محكم، رويش مو را زياد، بيمارى را برطرف مى كند و با وجود آن احتياجى به دارو نيست.
خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى ‏كند.

هیأت امناء بازار:

سرگذر:                                 سبزه میدان:

۱-رضا البرزی دعوتی            ۱- محمد فامیل متقی

۲-ذبیح اله هاشمی                   ۲-سید علی وفا

۳-حمیدرضا زارعی           

۴-علیرضا قاسمی

۵-محسن چهاردولی

توسعه توسط: طراحی سایت پراش